روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب بادمجان چیست؟

در این مطلب با تعبیر خواب بادمجان از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی مجله آرگا خواهیم بود که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر خواب بادمجان چیست؟
تعبیر خواب بادمجان از دیدگاه تعبیرگران غربی و اسلامی چه در فصل خود یا در فصل غیر خود بیانگر اندوه و غم برای بیننده خواب است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را تفسیر نمایید.

تعبیر خواب بادمجان از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور

دیدن میوه و سبزیجات از انواع خواب های معمول است که دارای تعابیری مختلف می باشند که هر یک از تعبیرها می توانند روی زندگی در عالم بیداری بیننده خواب تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب خیار و تعبیر خواب سیب زمینی و تعبیر خواب سبزی را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب بادمجان را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم.
تعبیر دیدن بادمجان در عالم رویا

دیدن بادمجان در عالم رویا دارای چه تعبیری است ؟

  • محمد بن سیرین 

دیدن بادمجان در خواب بیانگر اندوه و غم برای بیننده خواب است.

  • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که بادمجان های زیادی دارد و آن ها را به فردی می بخشد یا می فروشد و یا از منزلش بیرون می اندازد بیانگر این است که خواب بیننده از غم و اندوه رها می شود.

دیدن بادمجان در عالم رویا دارای چه تعبیری است ؟
  • منوچهر مطیعی تهرانی 
اگر فردی در عالم رویا بادمجان سیاه با پوست براق ببیند خواب وی دارای تعبیری نیکو نیست.
اگر فردی در خواب ببیند که در دست هایش بادمجان دارد و آن را به فرد دیگری می دهد از جانب بیننده خواب به آن شخص ستم می شود و رنجی می رسد ولی اگر بیننده خواب بادمجان ها را از دست هایش به زمین بیندازد بیانگر این است که غم و بلا و اندوه نجات پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که بادمجان پوست می کند بیانگر این است که به کاری روی می آورد که باعث ناخشنودی وی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که بادمجان می کارد یا برداشت می کند بیانگر این است که دست به کاری بی فایده یا بیهوده می زند.
تعبیر خواب بادمجان برای دختران مجرد خوب نیست و بیانگر بدنامی و رسوایی آن ها می باشد.
تعبیر دیدن بادمجان در عالم رویا
  • نفایس الفنون 

اگر فردی در خواب ببیند که بادمجان را در فصل خودش می خورد بیانگر تعقل و اندیشه برای خواب ببینده است.
خوردن بادمجان در خارج از فصل خودش دارای تعبیر نیکویی نمی باشد.

تعابیر مختلف برای دیدن خواب بادمجان

  • اگر فردی در خواب ببیند که به مزرعه بادمجان رفته و دیگران یا خودش را در حال چیدن بادمجان مشاهده کند بیانگر این است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتار وی هویدا می شوند که مردان دیگر با تنفر از او روی بر می گردانند.
  • اگر فردی در خواب مشاهده کند که بادمجانی روی اجاق گاز در حال سرخ شدن می باشد و یا خواب بیننده آن را سرخ می کند بیانگر این است که بینده خواب در بد رفتاری با دیگران آنقدر پافشاری می کند که همه وی را ترک می کنند.

تعبیر دیدن بادمجان در عالم رویا

  • دیدن بادمجان کبابی در خواب بیانگر این است که خواب بیننده در ذهن خود مقامی برای خودش در نظر می گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با افراد دیگر رفتار می کند.
  • بادمجان خریدن در خواب بیانگر این است که بیننده خواب با همنشینان ناسازگار کشمش هایی دارد و از تهیدستی و فقر نیز رنجیده خاطر می شود.

تعبیر دیدن بادمجان در عالم رویا

در این مطلب تعبیر خواب بادمجان را گردآوری کرده ایم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر