روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

افشای تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۰۰ شرکت بورس

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت های بورسی که معمولا در اواخر بهار یا اوایل تابستان هر سال منتشر و روانه کدال می شود، شامل اعلام سود یا زیان خالص هر سهم، سود نقدی تقسیمی و قابل پرداخت به سهامدارانی که تا پیش از برگزاری مجمع، سهامدار شرکت بودند، می باشد.

افشای تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه 100 شرکت بورس

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت های بورسی که معمولا در اواخر بهار یا اوایل تابستان هر سال منتشر و روانه کدال می شود، شامل اعلام سود یا زیان خالص هر سهم، سود نقدی تقسیمی و قابل پرداخت به سهامدارانی که تا پیش از برگزاری مجمع، سهامدار شرکت بودند، می باشد.

همچنین میزان پاداش اعضاء هیات مدیره اعلام می شود و اطلاعاتی درباره سود سهام مصوب مجمع سال جاری و سود انباشته پایان دوره را نیز مشخص میکند. اگر سهامدار شرکت های بورسی و فرابورسی هستید، این گزارش، میزان سود نقدی قابل دریافت شما را در برخی از شرکت ها نشان می دهد.

سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1399/02/31
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 4,246
⏹ سود نقدی هر سهم تیپیکو (ریال): 3,700
⏹ درصد تقسیم سود : 87.14%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 19,566,748
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 16,095,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 3,471,748

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 4,350,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 79.81%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 32,500,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 26,000,000

کشت و صنعت پیاذر (غاذر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 800
⏹ سود نقدی هر سهم غاذر (ریال): 80
⏹ درصد تقسیم سود : 10%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 99,183
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 6,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 93,183

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 75,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 124.24%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 180
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 67

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 16,500,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

فولاد خوزستان (فخوز) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,753
⏹ سود نقدی هر سهم فخوز (ریال): 530
⏹ درصد تقسیم سود : 30.23%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 68,086,287
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 10,095,809
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 57,990,478

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 19,048,697
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 304.43%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 5,000
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 2,500

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 22,500,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 20,000,000

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 708
⏹ سود نقدی هر سهم فولاد (ریال): 225
⏹ درصد تقسیم سود : 31.78%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 142,105,126
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 47,025,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 95,080,126

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 209,000,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 45.49%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 4,500
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 4,500

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 25,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 20,000,000

تامین ماسه ریخته گری (کماسه) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 490
⏹ سود نقدی هر سهم کماسه (ریال): 70
⏹ درصد تقسیم سود : 14.29%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 109,157
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 15,400
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 93,757

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 220,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 42.62%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 462
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 10,000,000

ریل پرداز سیر (حریل) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 94
⏹ سود نقدی هر سهم  حریل (ریال): 10
⏹ درصد تقسیم سود : 10.64%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 623,488
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 33,249
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 590,239

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 3,324,962
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 17.75%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 997
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 10,000,000

بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)- تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/09/30(اصلاحیه)

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 9,247
⏹ سود نقدی هر سهم ثبهساز (ریال): 9,581
⏹ درصد تقسیم سود : 103.61%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 2,459,988
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 2,213,989
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 245,999

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 2,310,700
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 10.65%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 9,500,000

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (کباده) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 3,073
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): 1,500
⏹ درصد تقسیم سود : 48.81%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 395,019
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 109,597
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 285,422

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 73,065
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 390.64%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 1,315
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 679

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 5,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 2,000,000

سیمان بهبهان (سبهان) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 3,165
⏹ سود نقدی هر سهم سبهان (ریال): 3,850
⏹ درصد تقسیم سود : 121.64%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 851,863
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 770,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 81,863

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 200,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 40.93%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 16,000,000

سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر) – صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 900
⏹ سود نقدی هر سهم سدبیر (ریال): 100
⏹ درصد تقسیم سود : 11.11%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 222,395
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 25,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 197,395

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 250,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 78.96%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 600

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

ایران خودرو دیزل (خاور) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (2,561)
⏹ سود نقدی هر سهم خاور (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (55,143,742)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (55,143,742)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 4,989,059
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (1,105.29)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

معادن بافق (کبافق) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 800
⏹ سود نقدی هر سهم کبافق (ریال): 700
⏹ درصد تقسیم سود : 87.5%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 987,092
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 850,500
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 136,592

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 1,215,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 11.24%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 25,515
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 243

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 10
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 5

مهندسی نصیر ماشین (خنصیر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
زمان انتشار: 1399/05/12 16:42:04

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 124
⏹ سود نقدی هر سهم خنصیر (ریال): 15
⏹ درصد تقسیم سود : 12.1%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 94,264
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 3,107
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 91,157

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 207,166
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 44%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 94
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 136

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 30,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 900
⏹ سود نقدی هر سهم سدبیر (ریال): 100
⏹ درصد تقسیم سود : 11.11%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 222,395
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 25,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 197,395

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 250,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 78.96%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 600

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

تولید نیروی برق دماوند (دماوند) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 891
⏹ سود نقدی هر سهم دماوند (ریال): 90
⏹ درصد تقسیم سود : 10.1%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 3,461,710
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 248,400
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 3,213,310

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 2,760,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 116.42%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 7,350
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 8,000

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 14,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (کباده) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 3,073
⏹ سود نقدی هر سهم کباده (ریال): 1,500
⏹ درصد تقسیم سود : 48.81%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 395,019
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 109,597
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 285,422

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 73,065
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 390.64%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 1,315
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 679

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 5,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 2,000,000

پلاستیران (پلاست) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (1,143)
⏹ سود نقدی هر سهم پلاست (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (65,845)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (65,845)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 57,600
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (114.31)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 13,500,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 11,000,000

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1399/02/31
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,199
⏹ سود نقدی هر سهم وپترو (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 2,759,708
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 2,759,708

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 1,820,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 151.63%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 16,500,000

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه آبسال (لابسا) دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,368
⏹ سود نقدی هر سهم لابسا (ریال): 300
⏹ درصد تقسیم سود : 21.93%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 707,192
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 108,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 599,192

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 360,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 166.44%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 3,900
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 1,240

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 25,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 15,000,000

صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (کشرق) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,290
⏹ سود نقدی هر سهم کشرق (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 108,358
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 108,358

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 84,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 129%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 10,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 2,400,000

تاید واتر خاورمیانه (#حتاید) –  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,322
⏹ سود نقدی هر سهم حتاید (ریال): 800
⏹ درصد تقسیم سود : 60.51%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 2,728,366
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 1,560,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 1,168,366

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 1,950,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 59.92%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 4,500
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 3,000

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 13,200,000

سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 781
⏹ سود نقدی هر سهم کسرا (ریال): 80
⏹ درصد تقسیم سود : 10.24%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 591,933
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 60,915
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 531,018

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 761,437
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 69.74%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 1,827
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 870

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 23,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 20,000,000

داروسازی تهران دارو (دتهران) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,455
⏹ سود نقدی هر سهم دتهران (ریال): 200
⏹ درصد تقسیم سود : 13.75%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 344,206
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 12,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 332,206

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 60,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 553.68%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 360
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 360

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

تولیدی چدن سازان (چدن) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,420
⏹ سود نقدی هر سهم چدن (ریال): 570
⏹ درصد تقسیم سود : 40.14%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 2,464,268
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 969,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 1,495,268

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 1,700,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 87.96%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 20,000
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 5,700

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 30,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 20,000,000

تولیدی لنت ترمز ایران (خلنت) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,166
⏹ سود نقدی هر سهم خلنت (ریال): 117
⏹ درصد تقسیم سود : 10.03%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 133,342
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 10,296
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 123,046

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 88,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 139.83%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 307
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 92

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 9,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 7,700,000

لامپ پارس شهاب (#بشهاب) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,175
⏹ سود نقدی هر سهم بشهاب (ریال): 500
⏹ درصد تقسیم سود : 42.55%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 309,759
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 81,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 228,759

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 162,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 141.21%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 2,222
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 1,500

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 14,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه خودرو دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (174)
⏹ سود نقدی هر سهم خودرو (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (144,336,462)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (144,336,462)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 301,656,068
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (47.85)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 25,000,000

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شبهرن دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 3,351
⏹ سود نقدی هر سهم شبهرن (ریال): 2,700
⏹ درصد تقسیم سود : 80.57%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 9,005,597
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 7,020,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 1,985,597

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 2,600,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 76.37%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 2,900
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 2,800

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 15,000,000

بانک پارسیان (وپارس) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (85)
⏹ سود نقدی هر سهم وپارس (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (51,212,600)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (51,212,600)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 156,340,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (32.76)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 28,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 16,666,667

گروه صنعتی سپاهان (فسپا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,636
⏹ سود نقدی هر سهم فسپا (ریال): 1,000
⏹ درصد تقسیم سود : 61.12%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 1,347,295
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 650,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 697,295

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 650,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 107.28%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 19,500
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 17,998

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 27,500,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 25,000,000

صنعتی دوده فام (شصدف) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 2,778
⏹ سود نقدی هر سهم شصدف (ریال): 2,770
⏹ درصد تقسیم سود : 99.71%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 558,626
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 554,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 4,626

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 200,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 2.31%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 1,300
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 1,300

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 15,000,000

تولیدی ایران تایر (پتایر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 3,013
⏹ سود نقدی هر سهم پتایر (ریال): 2,090
⏹ درصد تقسیم سود : 69.37%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 859,413
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 598,720
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 260,693

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 286,469
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 91%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 1,300
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 1,100

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 15,000,000

ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) (خکار) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 601
⏹ سود نقدی هر سهم خکار (ریال): 60
⏹ درصد تقسیم سود : 9.98%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 322,918
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 30,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 292,918

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 500,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 58.58%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 900
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 300

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 18,000,000

سیمان داراب (ساراب) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 563
⏹ سود نقدی هر سهم ساراب (ریال): 350
⏹ درصد تقسیم سود : 62.17%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 978,524
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 315,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 663,524

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 900,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 73.72%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 2,000
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 1,500

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

آلومتک (فالوم) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 114
⏹ سود نقدی هر سهم فالوم (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (272,167)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (272,167)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 750,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (36.29)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 16,500,000

صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,510
⏹ سود نقدی هر سهم کیمیا (ریال): 500
⏹ درصد تقسیم سود : 33.11%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 1,061,653
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 200,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 861,653

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 400,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 215.41%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 3,600
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 3,000

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 17,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

پارس خودرو (خپارس) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 18
⏹ سود نقدی هر سهم خپارس (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (28,652,116)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (28,652,116)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 22,720,279
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (126.11)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,840,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 13,200,000

بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,769
⏹ سود نقدی هر سهم وسالت (ریال): 75
⏹ درصد تقسیم سود : 4.24%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 361,925
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 37,500
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 324,425

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 500,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 64.89%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 12,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 10,000,000

سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (وپسا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 11
⏹ سود نقدی هر سهم وپسا (ریال): 2
⏹ درصد تقسیم سود : 18.18%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 32,135
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 5,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 27,135

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 2,500,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 1.09%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 11,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 11,000,000

گروه تولیدی مهرام (غمهرا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 3,017
⏹ سود نقدی هر سهم غمهرا (ریال): 1,207
⏹ درصد تقسیم سود : 40.01%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 393,130
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 112,925
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 280,205

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 93,558
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 299.5%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 3,388
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 1,200

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 13,000,000

آتیه داده پرداز (اپرداز) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 782
⏹ سود نقدی هر سهم اپرداز (ریال): 400
⏹ درصد تقسیم سود : 51.15%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 788,354
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 400,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 388,354

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 1,000,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 38.84%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 10,000
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 6,750

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 14,000,000

مجتمع معادن مس تکنار (تکنار) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (250)
⏹ سود نقدی هر سهم تکنار (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (120,593)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (120,593)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 60,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (200.99)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

بیمه دانا (دانا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 267
⏹ سود نقدی هر سهم دانا (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 361,925
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 361,925

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 1,500,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 24.13%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 25,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 20,000,000

تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,288
⏹ سود نقدی هر سهم کویر (ریال): 1,000
⏹ درصد تقسیم سود : 77.64%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 6,250,989
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 3,600,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 2,650,989

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 3,600,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 73.64%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 10,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 0

مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (ثاباد) –  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (12)
⏹ سود نقدی هر سهم ثاباد (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 21,343
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 21,343

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 240,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 8.89%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حبندر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 205
⏹ سود نقدی هر سهم حبندر (ریال): 21
⏹ درصد تقسیم سود : 10.24%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 43,453
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 3,327
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 40,126

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 158,437
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 25.33%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 99
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

بانک ملت (وبملت) –  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 502
⏹ سود نقدی هر سهم وبملت (ریال): 26
⏹ درصد تقسیم سود : 5.18%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 22,890,777
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 1,300,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 21,590,777

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 50,000,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 43.18%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 23,400,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 19,500,000

گروه بهمن (خبهمن) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 324
⏹ سود نقدی هر سهم خبهمن (ریال): 400
⏹ درصد تقسیم سود : 123.46%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 4,230,239
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 4,000,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 230,239

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 10,000,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 2.3%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 3,000
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 2,778

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 11,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 10,000,000

سرمایه گذاری صنعت نفت (ونفت) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 1,023
⏹ سود نقدی هر سهم ونفت (ریال): 350
⏹ درصد تقسیم سود : 34.21%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 2,520,604
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 577,500
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 1,943,104

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 1,650,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 117.76%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 4,000
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 3,500

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 16,000,000

بانک کار آفرین (وکار) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
زمان انتشار: 1399/05/05 10:41:04

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 344
⏹ سود نقدی هر سهم وکار (ریال): 200
⏹ درصد تقسیم سود : 58.14%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 2,003,542
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 1,700,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 303,542

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 8,500,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 3.57%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 9,500
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 4,500

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 20,000,000

پتروشیمی پارس (پارس) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 9,940
⏹ سود نقدی هر سهم پارس (ریال): 9,500
⏹ درصد تقسیم سود : 95.57%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 65,629,128
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 57,000,000
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 8,629,128

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 6,000,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 143.82%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 7,500
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 6,500

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 15,000,000

کارخانجات پارس الکتریک (لپارس) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 597
⏹ سود نقدی هر سهم لپارس (ریال): 586
⏹ درصد تقسیم سود : 98.16%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 505,900
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 175,800
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 330,100

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 300,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 110.03%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 15,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 12,000,000

تولی پرس (شتولی) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (4,305)
⏹ سود نقدی هر سهم شتولی (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (1,076,312)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (1,076,312)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 250,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (430.52)%

صنعتی دوده فام (شصدف) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 2,778
⏹ سود نقدی هر سهم شصدف (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 558,626
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 558,626

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 200,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 279.31%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 1,300
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 1,300

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 15,000,000

آلومتک (فالوم) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 114
⏹ سود نقدی هر سهم فالوم (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (272,167)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (272,167)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 750,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (36.29)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 20,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 16,500,000

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم (فنوال) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : 494
⏹ سود نقدی هر سهم فنوال (ریال): 50
⏹ درصد تقسیم سود : 10.12%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : 406,619
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 33,917
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : 372,702

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 678,347
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : 54.94%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 500
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 407

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 10,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 9,000,000

کف (#شکف) -تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (2,845)
⏹ سود نقدی هر سهم شکف (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (711,188)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (711,188)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 250,000
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (284.48)%

سیمان کارون (سکارون) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (778)
⏹ سود نقدی هر سهم سکارون (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (162,516)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (162,516)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 208,833
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (77.82)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : 0
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : 0

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : 10,000,000
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : 6,500,000

بانک اقتصاد نوین (ونوین) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم ونوین (ریال) : 20
⏹ سود نقدی هر سهم ونوین (ریال): 0
⏹ درصد تقسیم سود : 0%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (6,287,440)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : 0
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (6,287,440)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : 30,425,734
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (20.66)%

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه

منحنی شاخص کل بورس را مشاهده می کنید که پس از 28 سال، از کانال اول خارج شده و به سمت هدف 10 میلیون واحدی در حرکت است

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه

اطلاعات روزانه بورس را در TSETMC.com مشاهده کنید

برای کسب بازدهی حداکثری از بازار سرمایه رو به رشد کشور، باید سهام جا مانده از رشد از گروه های پیشرو بازار خریداری کرده و به اندازه کافی صبور بود و سهامداری کرد. شاخص کل بورس احتمالا اسفند 1400 شمسی، بالای 8 میلیون واحد تثبیت خواهد شد و به سقف کانال سوم می رسد. 60 میلیون ایرانی، دارنده کد بورس هستند.

به امید واریز سود نقدی تقسیمی کلیه مجامع بورسی در سال 99 از طریق سامانه سجام به شماره شبا سهامداران بورس ایران.

لینک‌های خوب برای سهامداران خوب

توصیه می‌کنیم این گزارش را از طریق کانال هایی که در شبکه های اجتماعی عضویت دارید، به اطلاع دوستان و آشنایان برسانید و به اشتراک بگذارید. لینک های زیر را نیز مطالعه کنید.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان