تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب چتر آفتابی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن چترآفتابی در خواب ، نشانه کسب لذتهای نامشروع است .

2ـ اگر دختری چتر آفتابی به خواب ببیند ، علامت آن است که به سرگرمیهایی پرچ و بیهوده خود را مشغول می کند .

3ـ اگر خواب ببینید دختران جوان چتر آفتابی به دست دارند ، نشانه آن است که به سعادت و شوقی وافر خواهید رسید .

4ـ دیدن چتر آفتابی شکسته در خواب ، نشانه بیماری و مرگ است .

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان