تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بادروک

ریحان کوهی

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که بادروک همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و مراد بیابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خوردن بادروک درخواب سه وجه بود.

اول: حاجت روائی،

دوم: کام یافتن،

سوم: دیدار غائب.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان