تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب بادبزن

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است که در آیندة نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید .

2ـ اکر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانه آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می کند ، نشانه‌آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد .

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما یک بادبزن دارید : خبرهای بسیار خوش

یک زن جوان خواب ببیند که او را باد می زنند : او بزودی ازدواج خواهد کرد.

خانم مجردی خود را باد می زند : بزودی آشنا ئیهای مهم و مفیدی خواهد داشت .

باد بزنتان را گم می کنید : یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد.

یک زن یک بادبزن می خرد : او مرد دیگری را دوست دارد .

دیگران بادبزن دارند : شما رقبای بی شماری دارید.

رقیب شما یک بادبزن دارد : پول از دست        می دهید .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان