تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب دارائی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید صاحب ثروتی هنگفت هستید ، نشانه آن است که در کارها و زندگی موفق خواهید بود و دوستانی صمیمی خواهید یافت .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر