تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب حکایات

بسم الله الرحمن الرحیم

بدان که علم تعبیر علمی شریف و بزرگ است وحق تعالی این علم را به یوسف علیه السلام آموخت

ابن عباس می گوید:

اول چیزی از نبوت که ایزد تعالی به حضرت محمد علیه السلام نمود این بود که فرشته مقرّب او را در خواب گفتی بشارت باد تورا که حق تعالی از جمله انبیاء تو را برگزید و خاتم انبیاء گردانید چون حضرت از خواب بیدار شد این خواب را با خدیجه ع گفت وخدیجه گفت دل خوش دار که از این خواب خیر و اقبال یابی

در خبرآمده است این علم معجزه یوسف علیه السلام بود وعلمی که معجزه پیامبران است به یقین علم شریف و بزرگی است بعضی از انبیاء را نبوت به خواب کرامت گشته

هشام بن عروة از پدر خویش نقل می کند :

خواب بشارت است از خداوند مردم صالح را

وخبر است از ابوذر که پیامبر علیه السلام فرمود :

خواب مردم صالح جزئی است از چهل وشش جزء پیغمبری

وهمین طور از عبدالله عباس و او از سلیمان که فرمود :

خواب وحی است از خدای تعالی بر بندهء مومن که او را از خیر و شری که به او خواهد رسید آگاهی دهد پیش از آنکه آن خیر وشر به او رسد.

ابوذر می گوید :

گروهی از یاران پیامبر پیش او آمدند غمناک وگفتند. یا رسول الله بر تو از آسمان وحی آمدی وتو ما را از کارها خبر دادی اما اگر خدائی نکرده اجل تورا فرا رسد چه کسی ما را خبر دهد و بی اخبار کارهای دین چگونه می دانیم پیامبر فرمود بعد از وفات من وحی منقطع می شود ولی مبشّرات منقطع نگردد یاران عرض کردند مبشّرات چه باشد پیامبرفرمود مبشّرات خوابهای پسندیده بود . که انسان سالم بیند و یا کسی از برای او بیند

سلمان مروی گوید :

از رسول خدا شنیدم که به یارانشان می گفت چون کسی از شما که خوابهای پسندیده بیند باید که خدای تعالی را سپاس گوید و با دوستان و مومنان در میان گذارد . ولی اگر خواب ناپسند بیند باید چند مرتبه از شر شیطان پناه به حق تعالی ببرد و آن خواب را با هیچ کسی نگوید تا از آن هیچ گزند و ضرر به او نرسد

امیر مومنین می فرماید :

چون مومنی خوابی بیند باید تعبیر آن را بداند تا از خواب خوب بهره نیکو گیرد و از خواب بد حذر کند به دعا و عبادت وصدقه دادن

 

 

 

 

 

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر