تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب تئاتر

لیلا برایت می گوید:

دیدن تئاتر در خواب، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباهى می شوید. اگر خواب بینید که در تئاترى حضور دارید، یعنى در دام افراد حیله‏گرى مى‏افتید.

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانه آن است که از گفتگو با دوستان جدید خود لذت بسیار خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید خود یکی از بازیگران تئاتر هستید ، نشانه آن است که از تفریحی کوتاه مدت لذت خواهید برد .

3ـ اگر خواب ببینید نمایشی دراماتیک تماشا می کنید ، نشانه آن است که در اثر تفریحات حماقت آمیز در آستانة نابودی ثروت خود قرار خواهید گرفت .

4ـ دیدن اپرا در خواب ، نشانه آن است که بر آرزوها و خواسته های خود دست خواهید یافت .

5ـ اگر به هنگام تماشای نمایشی بخندید یا برای بازیگری کف بزنید ، نشانه آن است که وظیفة خود را فدای ارضاء هوسهایتان خواهید کرد .

6ـ اگر خواب ببینید هنگام آتش گرفتن سالن نمایش از آنجا می گریزید ، نشانه آن است که به کار پرخطری دست خواهید زد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان