درنگ :  برای دسترسی به نقشه مراکز تخلیه امن اضطراری مناطق 22 گانه تهران روی نقشه زیر کلیک کنید و منطقه مسکونی خود را بیابید.