روغن ارده کنجد
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

ماه رمضان ؛ احکام نیت روزه بر اساس نظر آیت‌الله مکارم

احکام نیت روزه بر اساس&#۱۶۰; فتاوای آیت‌الله مکارم شیرازی را بخوانید.

ماه رمضان ؛ احکام نیت روزه بر اساس نظر آیت‌الله مکارم

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا از مهم‌ترین احکام مربوط به ماه مبارک رمضان که قبولی روزه این ماه در گروی انجام آن است، نیت روزه است. در ادامه، احکام نیت روزه بر اساس  فتاوای آیت‌الله مکارم شیرازی را بخوانید. 

مسئله شماره:1550

لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثلا بگوید فردا راروزه می‌گیرم بلکه همین قدر که بنا داشته باشد، برای انجام فرمان خداوند... برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تامغرب کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد، کافی است و برای آن که یقین کندتمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد ازمغرب از انجام کاری که روزه را باطل می کند خودداری کند.

مسئله شماره:1551

انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برا روزه فردای آن نیت کند بهتر است که شب اول ما هم نیت روزه همه ماه را بنماید.

مسئله شماره:1552

از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح ، هر وقت نیت روزه فردا را بکنداشکال ندارد.

مسئله شماره:1553

وقت نیت روزه مستحبی از اول شب است تا موقعی که به اندازه نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد، که اگر تا این وقت کاری که روزه را باطل می کندانجام نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند، روزه او صحیح است .

مسئله شماره:1554

 اگر در ماه رمضان نیت را فراموش کند، چنانچه تا قبل از اذان ظهریادش بیاید و فورا نیت کند، و کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشدروزه اش صحیح است ، اما اگر بعد از ظهر نیت کند، صحیح نیست . کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است ، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است چه روزه او واجب باشد چه مستحب ، و اگر بعد از ظهر بیدار شود، نمی تواند نیت روزه واجب نماید.

مسئله شماره:1555

اگر بخواهد غیر روزه رمضان ، روزه دیگری بگیرد باید آن را معین نماید، مثلا نیت کند که روزه قضا یا روزه نذر می گیرم ، ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می گیرم ، بلکه اگر نداند ماه رمضان است ، یافراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می شود.

مسئله شماره:1556

اگر بداند ماه رمضان است و عمدا نیت روزه غیر رمضان کند، آیت الله مکارم: در حالی که می داند در ماه رمضان روزه غیر ماه رمضان صحیح نیست ، روزه او باطل است ، یعنی نه از رمضان حساب می شود و نه از غیر آن . نه روزه رمضان حساب می شود و نه روزه ای که قصد کرده است .
مسئله شماره:1557

اگر مثلا به نیت روز اول ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دوم یا سوم بوده ،روزه او صحیح است .

مسئله شماره:1558

اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام نماید آیت الله مکارم: و قضای آن را نیز بجا آورد. و اگر تمام نکرد،قضای آن را بجا آورد.

مسئله شماره:1559

اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز بهوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.

مسئله شماره:1560

اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود،روزه اش صحیح است . آیت الله مکارم: نظر آیةالله مکارم شیرازی طبق تعلیقه ایشان بر عروةالوثقی بررسی شده ومانند متن می باشد.

مسئله شماره:1561

اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود،چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، آیت الله مکارم: باید فورا نیت کند، و روزه او صحیح است و اگر کاری که ... (توضیح :نظر آیةالله مکارم شیرازی با توجه به تعلیقه ایشان بر عروةالوثقی نوشته شده است . باید نیت کند وروزه او صحیح است و اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد، یا بعداز ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است ، روزه او باطل می باشد ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد و بعد از رمضان هم روزه آن روز را قضانماید.

مسئله شماره:1562

اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه بگیرد، آیت الله مکارم: و اگر بعد از اذان بالغ شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، احتیاط واجب آن است که روزه بگیرد و بعد هم قضا کند. واگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست .

مسئله شماره:1563

کسی که برای به جا آوردن روزه میتی اجیر شده اگر روزه مستحبی بگیرداشکال ندارد، ولی کسی که روزه قضا یا روزه واجب دیگری دارد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. و چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگیرد، در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم می خورد و می تواند نیت خود را به روزه واجب برگرداند. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او باطل است ، آیت الله مکارم: پایان مسأله در رساله آیةالله مکارم شیرازی . و اگر بعداز مغرب یادش بیاید، روزه اش صحیح است ، اگر چه بی اشکال نیست .

مسئله شماره:1564

اگر غیر از روزه ماه رمضان ، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلانذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمدا تا اذان صبح نیت نکند،روزه اش باطل است ، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است ، یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، روزه او صحیح و گرنه باطل می باشد.

مسئله شماره:1565

اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفاره ، عمدا تا نزدیک ظهر نیت نکند، اشکال ندارد. بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یاتردید داشته باشد که بگیرد یا نه ، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است . آیت الله مکارم: نظر آیةالله مکارم شیرازی با توجه به تعلیقه ایشان بر عروةالوثقی بررسی شده است و مانند متن می باشد.

مسئله شماره:1566

اگر در ماه رمضان پیش از ظهر کافر مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، آیت الله مکارم: بنابر احتیاط واجب روزه بگیرد و قضا هم ندارد. نمی تواند روزه بگیرد و قضا هم ندارد.

مسئله شماره:1567

اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند و آن روز راروزه بگیرد، و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روزه بر او واجب نیست .

مسئله شماره:1568

روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان واجب نیست روزه بگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد می تواند نیت روزه رمضان کند، ولی اگرنیت روزه قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده ، از رمضان حساب می شود.

مسئله شماره:1569

اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان ، به نیت روزه قضایا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد، و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است آیت الله مکارم: باید فورا نیت خود را به نیت ماه رمضان برگرداند.باید نیت روزه رمضان کند.

مسئله شماره:1570

اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان آیت الله مکارم: مردد شود که روزه خود را باطل کند یا نه ، یا قصد کند که روزه را باطل کند، روزه اش باطل می شود، اگر چه از قصدی که کرده توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل می کند انجام ندهد. از نیت روزه گرفتن برگردد،آیت الله مکارم: یا مرددد شود که روزه بگیرد یا نه ، روزه اش باطل می شود. همچنین اگرنیت کند چیزی که روزه را باطل می کند به جا آورد، مثلا تصمیم بر خوردن غذا بگیرد،روزه اش باطل می شود، هر چند اصلا غذا هم نخورد، مگر این که در آن حال توجه نداشته باشد که فلان عمل روزه را باطل می کند. روزه اش باطل است ، ولی چنانچه نیت کند که چیزی را که روزه را باطل می کندبجا آورد در صورتی که آن را انجام ندهد، روزه اش باطل نمی شود.

مسئله شماره:1569

اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان ، به نیت روزه قضایا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد، و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است آیت الله مکارم: باید فورا نیت خود را به نیت ماه رمضان برگرداند.باید نیت روزه رمضان کند.

مسئله شماره:1570

اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان آیت الله مکارم: مردد شود که روزه خود را باطل کند یا نه ، یا قصد کند که روزه را باطل کند، روزه اش باطل می شود، اگر چه از قصدی که کرده توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل می کند انجام ندهد. از نیت روزه گرفتن برگردد،آیت الله مکارم: یا مرددد شود که روزه بگیرد یا نه ، روزه اش باطل می شود. همچنین اگرنیت کند چیزی که روزه را باطل می کند به جا آورد، مثلا تصمیم بر خوردن غذا بگیرد،روزه اش باطل می شود، هر چند اصلا غذا هم نخورد، مگر این که در آن حال توجه نداشته باشد که فلان عمل روزه را باطل می کند. روزه اش باطل است ، ولی چنانچه نیت کند که چیزی را که روزه را باطل می کندبجا آورد در صورتی که آن را انجام ندهد، روزه اش باطل نمی شود.

مسئله شماره:1571

در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه کفاره ، اگرقصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، یا مردد شود که به جا آورد یا نه ،چنانچه به جا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است. 

انتهای‌پیام/ 

نظرات خوانندگان ارسال نظر
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر