روغن ارده کنجد
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

فرق نیاز به کمال و میل به آرامش درونی با یکدیگر در چیست؟

انسان فطرتا دنبال کمال است و اساسا موجودی کمال خواه است و حس خداجویی او ناشی از حس کمال خواهی او است

انسان فطرتا دنبال کمال است و اساسا موجودی کمال خواه است و حس خداجویی او ناشی از حس کمال خواهی او است. زیبایی خواهی، افزونطلبی، مقام خواهی همه به خاطر این غریزه است. کمال خواهی بر دو قسم است: کمال خواهی دنیوی و کمال خواهی معنوی.
رفتتن به دنبال کمال مادی و دنیوی بدون همراهی با کمال معنوی، آرامش درونی را به هم میزند، ولی اگر انسان دارای کمال معنوی شد و به درجهای از تقوا رسید کمال خواهی مادی و دنیوی به او ضرری نخواهد رساند، چون هر چه ایمان انسان به خدا بیشتر باشد و رعیات تقوا را سروحه کار و زندگی خد قرار دهد، اطمینان خاطر و آرامش درونی بیشتر میشود. الذین آمنوا و لم یلبسا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون.
کسانی که به خدا ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم نیالودهاند دارای ایمنی و مصونیت اند و آنها هدایت یافتگان واقعی هستند. ایمان یا به عبارت دیگر کمال معنوی آرامش بخش دلها است. چنان که قرآن مجید میفرماید: ألا بذکر اللَّه تطمئن القلوب؛  آگاه باشید دل با یاد خدا آرام میگیرد. ایمان به خدا انسان را از دلبستگی به دنیا رهاند و این باور را برای او ایجاد میکند که دنیا مقصد نیست در واقع دست نیافتن به ریاست و مال و منال دنیا نمیتواند فکر اهل ایمان را مضطرب و مشوش سازد.
طمع و حرص که باعث کمال خواهی مادی است باعث بردگی و اسارت نفس میشود و بر روح و روان انسان تأثیر منفی میگذارد. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: العبید ثلاثة: عبد رق و عبد شهوة و عبد طمع بردگان بر سه قسماند: بعضی برده شخص هستند و بعضی بنده شهوت و برخی بنده طمع هستند.
انسان مؤمن از تمام اقسام بردگی به دور است، چو خود را از قید و قیود ماده پرستی آزاد کرده و عزت و کرات انسانی و الهی را با مناعت طبع و خویشتن داری به دست آورده و از نگرانیها و اضطرابها در امان است . بنابر این، نیاز به کمال معنوی با میل به آرامش در تضاد نیست، ولی نیاز به کمال مادی گاهی و یا اغلب با آرامش، درگیری و تضاد پیدا میکند.منبع : پاسخگو
نظرات خوانندگان ارسال نظر
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر