جراحی زیبایی بینی
خرید از آمازون
جراحی زیبایی بینی
خرید از آمازون
خواندنی ها برچسب :

انتخابات-ریاست-جمهوری-1400

روزنامه اعتماد، جریان اصلاح طلب را جماعتی پیر، فاقد شجاعت، بسته، خسته، ناتوان، ساده لوح، فرصت طلب، حرّاف و فاقد راهبرد معرفی کرده است.
روزنامه اعتماد، جریان اصلاح طلب را جماعتی پیر، فاقد شجاعت، بسته، خسته، ناتوان، ساده لوح، فرصت طلب، حرّاف و فاقد راهبرد معرفی کرده است.
روزنامه اعتماد، جریان اصلاح طلب را جماعتی پیر، فاقد شجاعت، بسته، خسته، ناتوان، ساده لوح، فرصت طلب، حرّاف و فاقد راهبرد معرفی کرده است.
روزنامه اعتماد، جریان اصلاح طلب را جماعتی پیر، فاقد شجاعت، بسته، خسته، ناتوان، ساده لوح، فرصت طلب، حرّاف و فاقد راهبرد معرفی کرده است.
روزنامه اعتماد، جریان اصلاح طلب را جماعتی پیر، فاقد شجاعت، بسته، خسته، ناتوان، ساده لوح، فرصت طلب، حرّاف و فاقد راهبرد معرفی کرده است.
تم حماسی فیلم و موضوع داستانی آن که تقابل دو دیدگاه متفاوت در مفهوم «عزت ملت» را به شیوه‌ای هنرمندانه و با نمادپردازی‌های قوم بختیاری، مانند شیر سنگی به نمایش می‌گذارد.
لیدرهای اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری اخیر همانند سالهای 92 و 96 از همان ترفند هیولاسازی از رقیب استفاده کردند، اما مردم به این روش توهین آمیز پاسخ منفی دادند.
تحلیلگران معتقدند که در صورت پیروزی همتی در انتخابات، وی «دولت سوم روحانی» را تشکیل می‌دهد.
روزنامه سازندگی نوشت: ظریف ترجیح می دهد وزیر باشد(و برجام را به جایی برساند) تا امیر باشد(و برجام را قربانی ریاست جمهوری خود کند).
روزنامه سازندگی نوشت: ظریف ترجیح می دهد وزیر باشد(و برجام را به جایی برساند) تا امیر باشد(و برجام را قربانی ریاست جمهوری خود کند).
پیشخوان