تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
آکام آتا
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
آکام آتا
خواندنی ها برچسب :

کیفیت-هوا

هوای پایتخت در چهاردهم فروردین ماه سال 99 با شاخص 26 در شرایط پاک قرار دارد.
هوای پایتخت در سیزدهم فروردین ماه سال 99 با شاخص 45 در شرایط پاک قرار دارد.
هوای پایتخت در دوازدهم فروردین ماه سال 99 با شاخص 31 در شرایط پاک قرار دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین هوای پایتخت در حال حاضر در شرایط کیفی پاک قرار دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت در حال حاضر در شرایط کیفی قابل قبول قرار دارد.
هوای پایتخت در یازدهم فروردین ماه سال 99 با شاخص 80 در شرایط قابل قبول قرار دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته و هم‌اکنون (25 اسفند ماه) در شرایط قابل قبول (سالم) قرار دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته و هم‌اکنون (23 اسفند ماه) در شرایط قابل قبول (سالم) است.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته و هم‌اکنون (19 اسفند ماه) در شرایط قابل قبول (سالم) است.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (17 اسفند ماه) در شرایط قابل قبول (سالم) است.