جراحی زیبایی بینی
خرید از آمازون
جراحی زیبایی بینی
خرید از آمازون
خواندنی ها برچسب :

امریکا

لیدرهای اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری اخیر همانند سالهای 92 و 96 از همان ترفند هیولاسازی از رقیب استفاده کردند، اما مردم به این روش توهین آمیز پاسخ منفی دادند.
آقای همتی بدون شک نماینده جریان لیبرالی و سرمایه داری در انتخابات ریاست جمهوری است. اظهارات وی دقیقا تکرار اظهارات آخوندی و روحانی و نعمت زاده و زنگنه و نجفی و...است.
آقای همتی بدون شک نماینده جریان لیبرالی و سرمایه داری در انتخابات ریاست جمهوری است. اظهارات وی دقیقا تکرار اظهارات آخوندی و روحانی و نعمت زاده و زنگنه و نجفی و...است.
آقای همتی بدون شک نماینده جریان لیبرالی و سرمایه داری در انتخابات ریاست جمهوری است. اظهارات وی دقیقا تکرار اظهارات آخوندی و روحانی و نعمت زاده و زنگنه و نجفی و...است.
آقای همتی بدون شک نماینده جریان لیبرالی و سرمایه داری در انتخابات ریاست جمهوری است. اظهارات وی دقیقا تکرار اظهارات آخوندی و روحانی و نعمت زاده و زنگنه و نجفی و...است.
آقای همتی بدون شک نماینده جریان لیبرالی و سرمایه داری در انتخابات ریاست جمهوری است. اظهارات وی دقیقا تکرار اظهارات آخوندی و روحانی و نعمت زاده و زنگنه و نجفی و...است.
آقای همتی بدون شک نماینده جریان لیبرالی و سرمایه داری در انتخابات ریاست جمهوری است. اظهارات وی دقیقا تکرار اظهارات آخوندی و روحانی و نعمت زاده و زنگنه و نجفی و...است.
همان طیفی که در سال 96 مدعی بود که اگر رقبای روحانی پیروز شوند، در پیاده روها دیوار می کشند و دلار 5 هزارتومان خواهد شد، حالا کاندیداها و عموم مردم را به کوته بینی متهم می کنند.
همان طیفی که در سال 96 مدعی بود که اگر رقبای روحانی پیروز شوند، در پیاده روها دیوار می کشند و دلار 5 هزارتومان خواهد شد، حالا کاندیداها و عموم مردم را به کوته بینی متهم می کنند.
همان طیفی که در سال 96 مدعی بود که اگر رقبای روحانی پیروز شوند، در پیاده روها دیوار می کشند و دلار 5 هزارتومان خواهد شد، حالا کاندیداها و عموم مردم را به کوته بینی متهم می کنند.
پیشخوان