تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خرید از آمازون
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خرید از آمازون
خواندنی ها برچسب :

انقلاب-مشروطه

قوام‌الملک و پسرانش که در فارس دیکتاتور و حاکم مطلق بودند به تحریک محمدعلی شاه بر ضد مشروطه‌خواهان برخاستند و اتباع خود را به اغتشاش و فتنه‌جویی گماشتند.
قوام‌الملک و پسرانش که در فارس دیکتاتور و حاکم مطلق بودند به تحریک محمدعلی شاه بر ضد مشروطه‌خواهان برخاستند و اتباع خود را به اغتشاش و فتنه‌جویی گماشتند.
سریال روی کاراکترهایی متمرکز است که نه شاخصه‌های تاریخ‌نگاری سریال را برجسته می‌کنند و نه جذابیت‌های دراماتیک آنرا افزایش می‌دهند و سریال از کنار شخصیت‌های بسیار مهم به سادگی عبور می‌کند.
انقلاب مشروطه ایران از جنبه جهانی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده بود؛ زیرا در سده بیستم، پس از انقلاب 1905. م روسیه، نخستین انقلاب آزادی‌خواهی آسیا به شمار می‌آمد که الهام‌بخش انقلاب‌های دیگر آسیا از جمله انقلاب مشروطه 1908. م ترکیه شد.
نخستین بود‌جه ایران نیز کسری د‌اشته که میزان آن 500 هزار تومان بود‌ه است. عمد‌ه‌ترین بخش د‌رآمد آن را هم مالیات بخش کشاورزی تشکیل می‌د‌اد‌ه است. روش بود‌جه‌نویسی صنیع‌الد‌وله تا سال 1320 که د‌رآمد‌های نفتی به بود‌جه تزریق شد اد‌امه پید‌ا کرد و پس از آن به‌صورت د‌یگری تد‌وین شد.
انقلاب مشروطه ایران از جنبه جهانی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده بود؛ زیرا در سده بیستم، پس از انقلاب 1905. م روسیه، نخستین انقلاب آزادی‌خواهی آسیا به شمار می‌آمد که الهام‌بخش انقلاب‌های دیگر آسیا از جمله انقلاب مشروطه 1908. م ترکیه شد.
نخستین بود‌جه ایران نیز کسری د‌اشته که میزان آن 500 هزار تومان بود‌ه است. عمد‌ه‌ترین بخش د‌رآمد آن را هم مالیات بخش کشاورزی تشکیل می‌د‌اد‌ه است. روش بود‌جه‌نویسی صنیع‌الد‌وله تا سال 1320 که د‌رآمد‌های نفتی به بود‌جه تزریق شد اد‌امه پید‌ا کرد و پس از آن به‌صورت د‌یگری تد‌وین شد.
در یک جمع‌بندی دربارة مشروطه‌خواهی حوزه‌ نجف ـ که در رأس آنها آخوند خراسانی قرار داشت ـ می‌توان دو آسیب مهم، و نیز دو پیامد مثبت برجسته را برای آن برشمرد....
پیشی گرفتن خرج و هزینه دولت از مداخل آن، که خود نتیجه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی بود، به استقراض‌های مکرر انجامید و مالیه ایران را در بحرانی عمیق فرو برد.
آن‌ها بر این اعتقاد بودند که «از ازدواج قریحه آسیایی و اروپایی ممکن است تجدد و نهضتی برپا شود و باز شرق جانشین غرب گردد و تاریخ بازی خود را از سرگیرد.
پیشخوان