تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب حقنه کردن

محمدبن سیرین گوید:

حقنه کردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالی به حالی، چنانکه از سخن آن بی خویشتن شود و بعضی معبران گویند: حقنه کردن در خواب نیکی شدن عیش و روزی باشد.

 

جابر مغربی گوید:

حقنه در خواب، دلیل بر بازگشتن کاری بود به خداوند خواب که صلاح آن است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر کسی به خواب دید او را حقنه کردند و از آن حقنه او را رنج و زیانی رسید، دلیل بود بر بدی احوال وی. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر عز و منفعت است.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر