تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
وردپرس 24
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
وردپرس 24
بست ویکی

تاجر اولی‌ها زیاد شدند؛ تمدید کارت‌ها کاهشی شد

افت و خیز در صدور کارت‌های بازرگانی

دنیای‌اقتصاد : ورود تاجران تازه‌کار به عرصه تجارت خارجی رشد کرده. این در حالی است که تمدید کارت‌های بازرگانی با کاهش روبه‌رو شده است

از نگاه برخی از تحلیلگران آنچه منجر به عدم‌تمایل برای تمدید کارت‌های بازرگانی از سوی اغلب تجار باسابقه می‌شود، گذشته از مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، قوانین سختگیرانه و دست و پاگیر داخلی و عدم‌ثبات در سیاست‌های اقتصادی کلان است.   بر اساس گزارش وزارت صمت از صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه امسال، تمدید کارت‌های بازرگانی افت 9/ 2‌درصدی داشته است. البته تمدید کارت‌ها در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به مهرماه 2/ 33درصد رشد داشته است. همچنین در آبان‌ماه امسال نسبت به مهرماه نیز صدور کارت‌های بازرگانی تاجراولی‌ها نیز رشدی 1/ 18درصدی داشته است. همان‌طور که در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 6/ 64درصدی برای صدور کارت‌های بازرگانی جدید گزارش شده است. در هشت ماهه سال‌جاری بیشترین تمدید کارت‌های بازرگانی در پنج اتاق تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و بوشهر صورت‌گرفته است. براساس این گزارش بیشترین کارت‌های جدید صادر‌شده توسط اتاق‌های تهران، اصفهان، تبریز، بوشهر و شیراز انجام شده است.

اتاق اردبیل: براساس گزارش وزارت صمت در هشت‌ماه سال‌1400 در اتاق بازرگانی اردبیل 69 فقره کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 130‌درصد رشد دارد. وضعیت صدور کارت بازرگانی در این اتاق در آبان نسبت به مهر نیز 1/ 23درصد رشد را نشان می‌دهد. تمدید کارت بازرگانی در این دوره هم رشد 3/ 133درصدی را نشان می‌دهد، اما نگاهی به آمار هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه قبل بیانگر آن است که تمدیدکارت بازرگانی در این اتاق افتی 7/ 16‌درصدی داشته است. در این اتاق در هشت ماهه سال‌جاری 65‌کارت صادر شد.

اتاق اصفهان: در هشت ماهه 1400 در اتاق اصفهان 294‌فقره کارت بازرگانی جدید صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 3/ 52درصدی را نشان می‌دهد. در این دوره تمدید کارت بازرگانی اما افتی 2/ 17درصدی داشته است. تعداد کارت‌های تمدید شده در هشت ماهه سال‌جاری 564 فقره گزارش شده است. البته تمدید کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر رشدی 0/ 20درصدی را تجربه می‌کند. درحالی که صدور کارت‌های جدید در این مدت افتی 3/ 4درصدی داشته است.

اتاق کاشان: صدور کارت بازرگانی جدید در اتاق کاشان در هشت‌ماهه سال‌جاری، 5/ 40‌درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در هشت‌ماه سال1400 معادل 59 فقره کارت جدید در این اتاق صادر شده است. کارت‌های تمدید شده در این دوره 169 فقره بوده که نشان از افت 1/ 28‌درصدی دارد. تمدید کارت بازرگانی در آبان نسبت به مهر رشدی 7/ 16درصدی را تجربه کرده است.

 اتاق کرج: در هشت ماهه 1400 در اتاق کرج 113فقره کارت بازرگانی جدید صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 7/ 68درصدی داشته است. تعداد کارت‌های تمدیدشده در این مدت در اتاق کرج 191‌فقره کارت بوده که افتی 5/ 24درصدی نسبت به مدت مشابه سال1399 داشته است. براساس گزارش صمت، در آبان‌ماه نسبت به مهر‌ماه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به ترتیب رشدی 8/ 81 و 3/ 3‌درصدی داشته است.

اتاق ایلام: براساس آمار موجود در اتاق ایلام در هشت ماهه سال‌1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور کارت بازرگانی جدید 400‌درصد رشد داشته است. در این دوره کارت‌های جدید صادر شده 30 فقره بوده است، اما تمدید کارت بازرگانی در این استان نیز افتی 5/ 23درصدی داشته و تعداد کارت‌های تمدیدی در این اتاق 39 فقره است. البته در آبان نسبت به مهر تمدید کارت در این استان رشدی صددرصدی داشته همان‌طور که صدور آن رشدی 0/ 50درصدی را تجربه کرده است.

اتاق ارومیه: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اتاق ارومیه نشان از رشد می‌دهد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید رشدی 3/ 121درصدی و تمدید آن رشدی 3/ 22درصدی را داشته است. در هشت ماهه1400 معادل 177‌فقره کارت جدید صادر و 230‌فقره کارت تمدید شده است. روند صدور کارت‌های جدید در آبان نسبت به مهر نیز در این اتاق رشدی 8/ 53درصدی داشته است، اما در مورد تمدید آن افتی 0/ 4‌درصدی گزارش شده است.

اتاق تبریز: گزارش روند صدور کارت‌های جدید در هشت ماهه1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق تبریز نشان از رشد 7/ 110درصدی دارد. در این دوره 236 کارت جدید صادر شده اما تعداد کارت‌های تمدیدی در این مدت افتی 1/ 7 درصدی داشته؛ تعداد این کارت‌ها 456 گزارش شده است. روند تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر1400 نیز به ترتیب افت 5/ 5‌درصدی و 1/ 9درصدی داشته است.

اتاق بوشهر: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اتاق بوشهر روند افزایشی دارد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید رشدی 3/ 196درصدی و تمدید آن رشدی 3/ 46درصدی را تجربه کرده است. در هشت ماهه1400 معادل 240‌فقره کارت جدید صادر و 436 فقره کارت تمدید شده است. روند صدور کارت‌های جدید در آبان نسبت به مهر نیز در این اتاق رشدی8/ 63درصدی داشته است، اما در مورد تمدید آن نه‌تنها رشدی دیده نمی‌شود بلکه با افت 0/ 19درصدی مواجه هستیم.

اتاق تهران: در هشت ماهه سال‌جاری بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق تهران نشان می‌دهد این اتاق کماکان با رشد در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی خود مواجه است. در هشت ماهه1400 نسبت به 1399 صدور کارت‌های بازرگانی جدید 7/ 44‌درصد رشد و تمدید آن 1/ 2‌درصد رشد داشته است. در این مدت هزار و 741 کارت صادر و 5 هزار و 934 کارت تمدید شده است. روند تمدید و صدور این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر1400 نیز به ترتیب رشدی 2/ 44درصدی و 8/ 31درصدی را تجربه کرده‌اند.

اتاق شهرکرد: براساس آمار موجود در اتاق شهرکرد، در هشت‌ماهه سال1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور کارت بازرگانی جدید 6/ 67‌درصد رشد داشته است. در این دوره کارت‌های جدید صادر شده 57‌فقره بوده است، اما تمدید کارت بازرگانی در این اتاق نیز افتی 5/ 2‌درصدی داشته تعداد کارت‌های تمدیدی در این اتاق 78 فقره است. در آبان نسبت به مهر نیز تمدید کارت در این اتاق رشدی 3/ 83‌درصدی داشته؛ درحالی که صدور آن افتی 7/ 16‌درصدی را تجربه کرده است.

اتاق بیرجند: گزارش روند صدور کارت‌های جدید در هشت ماهه1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق بیرجند نشان از رشد 2/ 46‌درصدی دارد. در این دوره 38‌کارت جدید صادر شده اما تعداد کارت‌های تمدیدی در این مدت افتی 6/ 32درصدی داشته؛ تعداد این کارت‌ها 31 گزارش شده است. روند تمدید کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر1400 صفر‌درصد بود و روند صدور آن رشد 0/ 40درصد داشته است.

اتاق مشهد: در هشت‌ماه سال‌1400 در اتاق بازرگانی مشهد 371‌فقره کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به هشت ماهه مدت مشابه سال قبل 6/ 15‌درصد رشد داشته است. در این اتاق روند تمدیدکارت بازرگانی افتی 8/ 19درصدی را تجربه کرده است و تعداد کارت‌های آن از 661 به 530رسیده است. روند تمدید این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر1400 نیز 9/ 25درصد رشد را نشان می‌دهد، اما صدور آنها در همین دوره افتی 9/ 16درصدی داشته است.

اتاق بجنورد: براساس آمار موجود در اتاق بجنورد، در هشت ماهه سال‌1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور کارت بازرگانی جدید 2/ 95درصد رشد داشته است. در این دوره کارت‌های جدید صادر شده 41فقره بوده است، اما تمدید کارت بازرگانی در این اتاق نیز افتی 7/ 7درصدی داشته و تعداد کارت‌های تمدیدی در این اتاق 24فقره است. البته در آبان نسبت به مهر تمدید کارت در اتاق بجنورد رشدی 3/ 33درصدی داشته؛ درحالی‌که صدور آن افتی 4/ 36درصدی را تجربه کرده است.

اتاق آبادان: در هشت ماهه سال‌جاری بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق آبادان نشان از رشد صدور و تمدید این کارت‌ها می‌دهد. در هشت ماهه1400 نسبت به 1399 صدور کارت‌های بازرگانی جدید 5/ 104درصد و تمدید آن 0/ 25‌درصد رشد داشته است. در این مدت 45 کارت جدید صادر و 65 کارت تمدید شده است. روند صدور و تمدید این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر1400 نیز به ترتیب رشدی صددرصدی و 0/ 180درصدی را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

اتاق خرمشهر: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق خرمشهر همچون آبادان از رشد صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به هشت ماهه سال گذشته خبر می‌دهد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید 0/ 265درصد و تمدید آن 8/ 17درصد رشد داشته است. در این مدت 73 کارت جدید صادر و 106کارت تمدید شده است. روند تمدید و صدور این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر1400 نیز به ترتیب رشدی 5/ 54درصدی و 2/ 18درصدی را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

اتاق اهواز: گزارش روند صدور کارت‌های جدید در هشت ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق اهواز از رشد 0/ 140درصدی حکایت دارد. در این دوره 36 کارت جدید صادر شده؛ اما تعداد کارت‌های تمدیدی در این مدت افتی 1/ 37درصدی داشته؛ تعداد این کارت‌ها 105‌فقره گزارش شده است. روند تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر1400 نیز به ترتیب رشدی 8/ 15درصدی و 9/ 42درصدی داشته است.

اتاق زنجان: در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اتاق زنجان صدور کارت‌های بازرگانی برخلاف تمدید آنها رشدی 3/ 33درصدی را تجربه کرده است. در این مدت 36کارت صادر شده است، اما کارت‌های تمدیدی 87 کارت است که نشان از افت 23‌درصدی دارد. بررسی روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر1400 اما خبر از رشد می‌دهد. در این مدت 4/ 71کارت تمدید و 3/ 233‌درصد کارت جدید صادر شده است.

اتاق سمنان: وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق سمنان نیز همانند اغلب اتاق‌ها است. در این اتاق روند صدور کارت‌های جدید با رشد مواجه است و تمدید آن با افت همراه است. میزان رشد کارت‌های جدید 4/ 41درصد و تمدید کارت‌های قدیمی افتی 9/ 2‌درصدی داشته است. در این مدت 41 کارت صادر و 67‌کارت تمدید شده است. در آبان‌ماه نسبت به مهر1400 صدور کارت جدید صفر‌درصد و تمدید آن 7/ 16‌درصد رشد داشته است.

اتاق زاهدان: در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به هشت ماهه سال گذشته، بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق زاهدان نشان از رشد صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی دارد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید 4/ 36درصد و تمدید آن 1/ 21درصد رشد داشته است. در این مدت 45 کارت جدید صادر و 109 فقره کارت قدیمی تمدید شده است. روند تمدید این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر1400 نیز رشدی 0/ 25درصدی را تجربه کرده، اما تمدید آن افتی 6/ 63داشته اشت.  

شیراز: در جریان بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد اگرچه در هشت ماهه سال‌جاری صدور کارت‌های جدید 7/ 86درصد رشد داشته؛ اما تمدید کارت‌های قدیمی افتی 4/ 13‌درصد تجربه کرده است. در این مدت 183‌کارت جدید صادر و 336 کارت تمدید شده است. نگاهی به وضعیت تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر1400 نشان می‌دهد، در این دوره به ترتیب تمدید و صدور رشدی 8/ 8‌درصد و 0/ 29درصدی را تجربه کرده است.

اتاق قزوین: در هشت ماهه1400 بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق قزوین نشان می‌دهد این اتاق با رشد در صدور و تمدید این کارت‌ها مواجه است. در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به 1399 صدور کارت‌های بازرگانی جدید 5/ 7درصد و تمدید آن 9/ 5‌درصد رشد داشته است. در این مدت 57‌کارت جدید صادر و 161کارت تمدید شده است. روند صدور و تمدید این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر1400 نیز به ترتیب رشدی 5/ 54 و 3/ 14درصدی را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

اتاق قم: در هشت ماهه سال‌جاری در اتاق قم نیز وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی روند رو به رشدی داشته است. در این اتاق در سال‌جاری 116‌فقره کارت جدید صادر و 172‌فقره کارت تمدید شده است. براساس این گزارش روند رشد صدور و تمدید این کارت‌ها به ترتیب 5/ 103 و 7/ 11درصد بوده است. این رشد در آبان نسبت به مهر1400 نیز دیده می‌شود؛ در آبان رشد صدور کارت‌های بازرگانی 1/ 57درصد و تمدید آنها 1/ 123درصد گزارش شده است.

اتاق سنندج: گزارش روند صدور و تمدید کارت‌های جدید در هشت ماهه1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق سنندج نشان از رشد 4/ 115درصدی در صدور و 2/ 35‌درصدی در تمدید دارد. در این دوره 140‌کارت جدید صادر و 146کارت تمدید شده است. روند تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر1400 نشان‌دهنده افت 3/ 5‌درصدی کارت‌های تمدیدی و در مقابل رشد 8/ 153‌درصدی کارت‌های جدید است.

اتاق کرمان: گزارش روند صدور کارت‌های جدید در هشت ماهه1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق کرمان نشان از رشد 7/ 160درصدی دارد. در این دوره 73‌کارت جدید صادر شده؛ اما تعداد کارت‌های تمدیدی در این مدت افتی 5/ 18‌درصدی داشته؛ تعداد این کارت‌ها 194 فقره گزارش شده است. روند تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر1400 نیز به ترتیب رشدی 2/ 18درصدی و 6/ 31درصدی داشته است.

اتاق کرمانشاه: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی این اتاق بیانگر آن است که اگرچه در هشت ماهه سال‌جاری صدور کارت‌های جدید در اتاق کرمانشاه رشدی صددرصدی داشته؛ اما تمدید کارت‌های قدیمی افتی 8/ 3درصدی را تجربه کرده است. در این مدت 73 کارت جدید صادر و 178 کارت تمدید شده است. نگاهی به وضعیت تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر1400 نشان‌دهنده آن است که در این دوره تمدید کارت‌ها کماکان افت داشته است. افت تمدید کارت‌های بازرگانی در این دوره 5/ 9‌درصد بوده و در مقابل رشد صدور کارت‌های جدید 2/ 18درصد بوده است.

اتاق یاسوج: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق یاسوج نشان از رشد صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه1400 نسبت به هشت ماهه سال گذشته دارد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید صددرصد و تمدید آن 3/ 33درصد رشد داشته است. در این مدت 16 کارت جدید صادر و 16کارت تمدید شده است. روند صدور این کارت‌ها اما در آبان نسبت به مهر1400 افتی 0/ 25درصدی داشته است.

اتاق گرگان: براساس آمار موجود روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در اتاق گرگان نیز در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته؛ در این مدت رشد صدور کارت‌های بازرگانی 0/ 69درصد و تمدید آنها 6/ 3درصد بوده است. براین اساس نیز 49‌کارت جدید صادر و 145‌کارت قدیمی تمدید شده است. نگاهی به وضعیت تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر1400 نشان می‌دهد، تمدید کارت‌های قدیمی افتی 5/ 23درصدی و صدور آن رشدی 5/ 37درصدی داشته است.

اتاق رشت: در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به هشت ماهه سال گذشته، بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق رشت نشان از رشد صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی دارد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید 5/ 75درصد و تمدید آن 0/ 12درصد رشد داشته است. در این مدت 91 کارت جدید صادر و 159‌فقره کارت قدیمی تمدید شده است. روند تمدید این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر1400 نیز رشدی 3/ 26درصدی را تجربه کرده، اما تمدید آن افتی 5/ 54درصدی داشته اشت.

اتاق خرم‌آباد: آمارهای موجود نشان می‌دهد؛ در اتاق خرم آباد وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به ترتیب رشدی 9/ 92درصدی و 0/ 25درصدی داشته؛ در این اتاق 30کارت تمدید و 27 کارت صادر شده است. در آبان نسبت به مهر 1400 اما روند صدور و تمدید نه‌تنها متوقف شده بلکه سقوط نیز کرده است. در این مدت تمدید کارت جدید صفر‌درصد بوده و صدور کارت جدید افتی 9/ 42درصدی داشته است.

اتاق ساری: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد، اگرچه در هشت ماهه سال‌جاری صدور کارت‌های جدید اتاق ساری رشدی 0/ 30درصدی را تجربه کرده؛ اما تمدید کارت‌های قدیمی افتی 7/ 17 درصدی  داشته است.

 

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان