تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب جسد سوخته

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب جسدهایی سوخته ببینید ، نشانه آن است که دشمنان نفوذ شما را در محیط کار کاهش می دهند .

2ـ اگر در خواب جسد سوختة خود را ببینید ، نشانه‌ آن است که در انجام وظایف خود تنها باید به رأی خود بسنده کنید . زیرا اگر تحت تأثیر قضاوت دیگران قرار بگیرید با شکست روبرو خواهید شد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان