تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب خفه کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی او را خفه کرد، دلیل که غمگین و مستمندشود و بعضی گویند: خفه کردن نیکی عیش است.

 

اگر در خواب احساس خفگی کنید ، نشانه آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان