تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب باز جوئی

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب از شما بازجویى کنند، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل می شوید.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانه‌ آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان