تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب بی وفایی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیوفا هستید :یکنفر از اعتماد شما سوء استفاده می کند .

یک مرد خواب ببیند که به زنش وفادار نیست : دلتنگی و ناملایمت در خانه

یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست : احتمال دارد که حامله باشد .

یک مرد به نامزدش بی وفاست : پول هنگفتی درانتظارش است .

یک زن به نامزدش بی وفاست : خبرهای بد دریافت می کند.

یک مرد مجرد به معشوقه اش بی وفاست : خطر مرگ

یک زن مجرد به معشوقه اش بی وفاست : به شما خیانت می شود.

دیگران به یکدیگر بی وفا هستند : از طرف یک مرد نادرست به شما پولی می رسد.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان