تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب دست بند

محمدبن سیرین گوید:

دست اورنجن که دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر است و مردان را غم و اندوه و تنگدستی. اگر بیند دست اورنجن سیمین داشت، دلیل که غم و اندوهش کمتر باشد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند پادشاهی دست اورنجن به وی داد، دلیل است که او را فرزندی آید یا برادری. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهر کند.

 

جابر مغربی گوید:

اگر بیند در هر دو دست، دست اورنجن سیمین داشت، دلیل که او رامال و نعمت به رنج حاصل شود اگر بیند که در دست مشرکی دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن دست اورنجن (دستبند) به خواب بر دوازده وجه است.

اول : برادر.

دوم : خواهر.

سوم : شریک.

چهارم : دوست.

پنجم : رفیق وهمراه.

ششم : فرزند.

هفتم : قوت و نیرومندی.

هشتم : توانائی.

نهم : ولایت وحکومت.

دهم : مال.

یازدهم : محبت.

دوازدهم : پیشه و زراعت.

 

دیدن اورنجن(میله ای از طلا یا نقره که زنها در دست یا پا کنند) در خواب بر پنج وجه است.

اول : ریاست.

دوم : حکومت.

سوم : مکروحیله.

چهارم : غم و اندوه.

پنجم : فرزند یا برادر.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد. نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی دستبند مربوط می گردد. اگر در خواب ببینید که دستبند بسته اید به غم و اندوه گرفتار می شوید یا بدهی بار می آورید ولی اگر زنی ببیند که دستبند دارد به اندازه ارزانی و گرانی آن با شوهرش روابط خوب ایجاد می کند. نوشته اند که اگر زنی در خواب ببیند دستبند گران بهایی بسته کار شوهرش رونق پیدا می کند و شان و شخصیت می یابد و سود عایدش می شود.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان