تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب اقیانوس

لوک اویتنهاو می گوید :

اقیانوس : سفری بزرگ

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن اقیانوس آرام در خواب ، برای ملوانان نشانه سفرهایی سود آور و دلپذیر است . برای تجار نشانه دادوستد هایی پر منفعت است ، برای جوانان نشانه وصال و یافتن همسری زیبا است .

2ـ اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنة کشتی ها بشنوید ، نشانه آن است که اوقاتی پر از تشنج د رمحیط خانواده خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس ، ساحل را می لیسد ، علامت آن است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت .

4ـ اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که می توانید به راحتی در آن راه بروید ، علامت آن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است .

5ـ اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید ، علامت آن است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید .

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک اقیانوس آرام : زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می شود .

یک اقیانوس طوفانی : به مشکلات متعددی بر خواهید خورد .

موجهای اقیانوس به کشتی شما می خورد : در امور      کاری یک مصیبت در پیش است .                            

در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس           هستید : کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت .

در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید : مشکلات بسیار بزرگ

روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید : ماجرای عشقی شما همین جا تمام می شود.

 

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان