تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب پاییز

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانه آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواح کند ، نشانه آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان