تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب خارش

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم واندوه بیند.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر در خواب ببیند که از خارش تن به او رنج و گزند مى رسید، از خویشان و بستگان به او زحمت و اذیت مى رسد..

اگر ببیند از خارش تن آزارى به او نرسید، از ناحیه خویشان و بستگان به او زحمت و آزارى نمى رسد..

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر