تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب آژیر

لوک اویتنهاو می گوید :

آژیر : خطر خبرهایی خوب خواهید شنید

 

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی ، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهد شد.

 

لیلا برایت می گوید:

دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى‏باشد.

 

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان