روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب پارک

لیلا برایت می گوید:

دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که در پارکى قدم مى‏زنید، بیانگر حضور در یک جشن است.

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در پارک زیبایی قدم می زنید ، علامت آن است که با تفریحات لذتبخش ، شادی در زندگی شما راه خواهد یافت .

2ـ اگر خواب ببینید با همسر خود در پارک قدم می زنید ، نشانه آن است که زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت .

3ـ دیدن پارکهای متروک و ویران در خواب ، نشانه زندگی سخت و مشقت بار است .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر