تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب حراج

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید کاسبانی که اجناس خود را حراج کرده اند ، فریاد می زنند ، نشانه آن است که آیندة درخشان و معاملاتی سود آور خواهید داشت .

2ـ اگر کاسبی خواب ببیند در حراجی شرکت کرده و جنسی می خرد ، نشانه آن است که دادوستدهای مکرر در پیش خواهد داشت و اگر مزرعه داری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که احشام او برایش سودی فراوان خواهد آورد ، و اگر خانم خانه داری چنین خوابی ببیند نشانِ فراوانی نعمت و رفاه است .

3ـ اگر خواب ببینید هنگام شرکت در حراج تأ سف می خورید ، نشانه آن است که می باید در کارهای خود بیشتر دقت کنید .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان