روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب بال

اچ میلر می گوید:

مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که مثل پرندگان، بال و پر دارید، یعنى غم و ناراحتى شما را تهدید مى‏کند.

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید که بال درآورده اید ، علامت آن است که به خاطر جدایی از فرد مورد علافة خود که به سفر رفته است ، احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد .

2ـ دیدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است که بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید کرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت .

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بال : از دست دادن پول

یک فرشته بالدار  : خوشبختی

بالهای یک پرنده : احترام و امتیاز

یک فرشته با بالش شما را نوازش می کند : شادی و تسلی خاطر

بالهای پرنده های اهلی : یک عشق بزرگ و خوشبخت

شما خودتان بال دارید : موانع متعدد سر راهتان پدیدار می شوند .

بچه ها بال دارند : ثروت

بالهای شکسته : ضرر مالی

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر