تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب دشت

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر دختری خواب ببیند از دشتی سرسبز می گذرد ، نشانه آن است که در زندگی موقعیتی مناسب به چنگ می آورد . اما اگر خواب ببیند از دستی خشک و لم یزرع می گذرد ، نشانه آن است که با تنهایی و ناراحتی زندگی خواهد کرد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان