تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

رضا کیانیان: جشنواره را تحریم نمی‌کنم

بولتن جشنواره فجر نوشت: مــن جشــنواره فیلــم فجــر را تحریــم نمــی کنــم و معتقــدم بایــد بگــذارم کسـانی کـه بـه جشـنواره اعتقـاد دارنـد آن را برگـزار کننـد. برخـی نمی‌تواننــد مخالــف خــود را تحمــل کننــد ولــی مــن می‌توانــم مخالــف خــود را تحمــل کنــم. حتــی اگــر در قــدرت باشــم هــم می‌توانــم مخالــف خــود را تحمــل کنــم.»

رضا کیانیان: جشنواره را تحریم نمی‌کنم

رضا کیانیان در گفت‌وگــو بــا نشــریه چهــل و یکمیــن جشــنواره بین‌المللـی فیلـم فجـر از عدم تحریم جشنواره گفت.

رضا کیانیان درباه تحریم نکردن جشنواره توضیح داد: «از زمــان دولــت معجــزه هــزاره ســوم مــن بــه جشــنواره نرفتــم. بایــد بگویــم در دهه‌هــای قبــل جشــنواره‌های فیلــم فجــر، کیفیــت بهتــری داشــت و فیلم‌هــای بهتــری تولیــد می‌شــد. از زمــان احمدی‌نــژاد جشــنواره از رونــق افتــاد. مــن جشــنواره را تحریـم نمی‌کنـم. مثـل دوران 88 کـه تلویزیـون را تحریـم نکــردم. چــون تلویزیــون بــرای ماســت و آن را تحریــم نمی‌کنـم. مـن بـه تلویزیـون می‌گفتـم اگـر برنامـه زنـده داشـته باشـی می‌آیـم.»

او ادامه داد: «مـن جشـنواره فیلـم فجـر را تحریـم نمی‌کنـم و معتقـدم بایـد بگـذارم کسـانی کـه به جشـنواره اعتقــاد دارنــد، آن را برگــزار کننــد. برخــی نمی‌تواننــد مخالــف خــود را تحمــل کننــد ولــی مــن می‌توانــم مخالــف خــود را تحمــل کنــم. حتــی اگــر در قــدرت باشـم هـم می‌توانـم مخالـف خـود را تحمـل کنـم. مـن سال‌هاسـت جشـنواره نمـی‌روم و ایـن بـه علـت مخالفـت بـا مدیـران و دولـت فعلی نیســت. آنهایــی کــه ادعــای آزادی دارنــد و تمریـن آزادی می‌کننـد بایـد بگذارنـد مخالـف آنهـا هـم حـرف خـود را بزنـد. اگـر بگذارنـد مخالـف حــرف خــود را بزنــد، گفت‌وگــو اتفــاق می‌افتــد. همــان چالشــی کــه سال‌هاســت در کشــور مــا فرامــوش شــده… بــرای گفت‌وگــو در کشــور هیــچ وقـت دیـر نیسـت. بگذاریـد جشـنواره کار خـودش را بکنـد و بعـد آن را نقـد کنیـد. بـه هـر حـال، مـن بـه این دلایــل بــه جشــنواره نمــی‌روم.»

57245

قیمت بک لینک و رپورتاژ

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان
تبلیغات متنی