تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب دلالی کردن

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند دلالی می کرد، دلیل که مصلح و رهنمای خیر بود به کردار نیک.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دلالی کردن به خواب بر چهار وجه است.

اول: مصالحه در میان مردم.

دوم: راه راست نمودن وراهنمائی به راه راست.

سوم: کردار نیک.

چهارم: امر به معروف به جای آوردن

 

بدان که دلال، مردی است راهنمای مردمان به خیر و شر.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان