تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بیهوشی

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بیهوشی درخواب بر دو وجه است.

اول: دشواری کارها،

دوم: تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی.

 

مولف گوید:

اگر ببیند اورا با ماده بیهوش کننده یا سرنگ یا غیره بیهوش کردند آن طور که قدرت جسمانی و عقلانی خود را از دست داد کاری را شروع می کند که در آن سر گردان و حیران می ماند و قدرت عکس العمل خود را در آن کار تا حد چشم گیری از دست می دهد

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیهوش شده اید : یک بیماری در پیش است .

شما بیهوش وزخمی می شوید : امیدهای شما با موفقیت روبرو میشوند .

یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می شود : یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما نزدیک است .

بچه ها بیهوش می شوند : ناکامی در عشق

اشخاص دیگر بیهوش می شوند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر