تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب خیابان

لوک اویتنهاو می گوید :

خیابان : موفقیت در امورکاری

خیابان طویل با سنگفرش زیبا : مئقعیت خوشایندی برایتان پیش خواهد آمد

خیابان روشن : شادی بزرگ

خیابانی که در تاریکی فرو رفته است : مراقب خودتان باشید

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانه آن است که تقریباً از رسیدن به هدفی که خواهانش هستید ، نومید خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در شهری دوردست در خیابانی آشنا راه می روید ، نشانه آن است که به سفری خواهید رفت اما سودی که انتظار داشتید از طریق این سفر به دست بیاورید به دست نخواهید آورد .

3ـ اگر خواب ببینید هنگام عبور از خیابانی از حملة جنایت کاری هراسانید ، نشانه آن است که برای پیش بردن کارهایتان دست به کار خطرناکی می زنید .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان