تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بازار

لوک اویتنهاو می گوید :

بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

2ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .

3ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانه آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانه آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .

 

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که از بازار خرید مى‏کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است. اگر خواب ببینید که در بازار چیزى مى‏فروشید، بیانگر تغییر شغل است. اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسى و ناراحتى است.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بازار : شانس

شما در یک بازار هستید : شانس در عشق

شما چیزهایی در یک بازار مکاره می خرید : آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد .

دیگران در یک بازار چیزهایی می فروشند : به شما یک پیشنهاد مهم می شود .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان