تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب اسکله

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن اسکله در خواب ، نشانه آن است که در آینده تصمیم می گیرید به جهانگردی بپردازید .

2ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتی ها نگاه می کنید ، نشانه آن است که آرزوها و خواسته ها ی شما به ثمر خواهد رسید .

 

لیلا برایت می گوید:

دیدن اسکله بندر در خواب، بیانگر آن است که یکى از انتظارات شما به زودى انجام مى‏پذیرد.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما روی یک اسکله در یک بندر هستید : پول به دستتان میرسد .

روی اسکله راه میروید : یک زندگی زنا شوئی خوشبخت در پیش دارید .

روی اسکله با یکنفر خدا حافظی می کنید : موفقیت در آینده

یک اسکله خراب شده : مراقب سلامتی خود باشید.

یک اسکله همسطح آب : خطر در امور عشقی

به اتفاق ملوانان روی اسکله هستید : یک نفر کینه خود را از شما پنهان می کند

به اتفاق کارگران بندر روی اسکله هستید : کارها بخوبی پیش خواهند رفت .

دیگران روی اسکله هستند : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد.

بستگان شما روی اسکله هستند : یک سفر به خارج از کشور

یکنفر از روی اسکله بداخل دریا می افتد : به شما خیانت می شود .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان