تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب تهمت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می آورد و دل متهم بی گناه را می سوزاند. اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می یابید و به مجد و شرف می رسید اگر در خواب ببینید که شما به دیگری تهمت زده اید به شرافت او معترف خواهید شد. برای دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خیلی خوب است چون در نجابت و پاکی شهرت خواهند یافت و برای یک دختر هیچ سرمایه ای بهتر از نجابت نیست که از زیبایی نیز خوبتر است.

لوک اویتنهاو می گوید :

تهمت زدن دعوا

به خود تهمت زدن : خوشبختی

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب شخصى به شما تهمت زد، به این معنا است که باید دقت بیشترى در انتخاب دوست انجام دهید. اگر دخترى خواب ببیند که با شخصى دعوا گرفته و به او تهمت مى‏زنند، به این معنا است که مورد فریب یکى از اطرافیان قرار مى‏گیرد.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که شخصى به یک نفر دیگر تهمت مى‏زند، بیانگر آن است که براى مدتى زندگى ناآرامى خواهید داشت.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان