تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب حلقه

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید حلقه ای به انگشت دارید ، نشانه آن است که کارهایی جدید انجام می دهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق می یابید .

2ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینید ، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهند شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند از کسی حلقه ای می گیرد ، نشانه آن است که نگرانی و تردیدی که نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

4ـ اگر در انگشت دیگران حلقه ای ببینید ، نشانه آن است که بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر