کاروانی با سپه سالار، می آید به شام از مرتضی تاجیک (م فریاد)

کاروانی با سپه سالار، می آید به شامدر رکابش لشگری احرار، می آید به شامتا که شام تیره گردد روز با خرشید عشقهم گشاید عقده ی اسرار، می آید به شامآیت قرآن به رحل نیزه های مشرکینمبطلی بر مکتب اشرار، می آید به شاممسند اسلام، کافر زاده ایی گیرد مقامتا بگیرد از لبش اقرار می آید به شامپیکری در نینوا افتاده اما سر به نیتا بماند تا ابد آثار، می آید به شامکس ...

کاروانی با سپه سالار، می آید به شام
در رکابش لشگری احرار، می آید به شام
تا که شام تیره گردد روز با خرشید عشق
هم گشاید عقده ی اسرار، می آید به شام
آیت قرآن به رحل نیزه های مشرکین
مبطلی بر مکتب اشرار، می آید به شام
مسند اسلام، کافر زاده ایی گیرد مقام
تا بگیرد از لبش اقرار می آید به شام
پیکری در نینوا افتاده اما سر به نی
تا بماند تا ابد آثار، می آید به شام
کس ندیده اینچنین عاشق که بعد از داغ ها
عاشقانه همره دلدار می آید به شام
تا بیاموزند جهالان عالم را، چنین-
مکتبی با اسوه ی ایثار می آید به شام  


منبع : مرتضی تاجیک (م فریاد)
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان