دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت ازفواد کرمانی

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشتآری آن جلوه که فانی نشود نور خداستنه بقا کرد ستمگر،نه به جا ماند ستمظالم از دست شد و پایه مظلوم بجاستزنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوستبلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاستتو در اول،سر و جان باختی اندر ره عشقتا بدانند خلایق که فنا شرط بقاست

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت
آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست
نه بقا کرد ستمگر،نه به جا ماند ستم
ظالم از دست شد و پایه مظلوم بجاست
زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست
بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست
تو در اول،سر و جان باختی اندر ره عشق
تا بدانند خلایق که فنا شرط بقاست


منبع : فواد کرمانی
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر