تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب پردهء پرنقش و نگار

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ، نشانه آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقة‌ شما خواهد بود .

2ـ دیدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانه آن است که تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود .

3ـ اگر دختری خواب ببیند که به پنجرة اتاقش پرده ای پر نقش و نگار آویخته است ، نشانه آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر