تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب اسکلت

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن اسکلت در خواب ، نشانه آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید .

2ـ اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسکلتی هستید ، علامت آن است که از موضوعی بیهوده عذاب می کشید ، باید بیشتر به خود مسلط شوید .

3ـ اگر خواب ببینید اسکلتی پیوسته به دنبالتان حرکت می کند ، نشانه آن است که به زودی با واقعه ای تکان دهنده روبرو خواهید شد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان