تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب تلفن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید. برای کسانی که تلفن در خانه دارند این خواب عادی است. تلفن شکسته و خراب شکست عاطفی است. چنانچه در خواب ببینید تلفن شکسته ای دارید یا گوشی را برمی دارید صدایی نمی شنوید بین شما و کسی که مورد توجه شماست مفارقت می افتد یا کدورت حاصل می شود. از تلفن صدای غیر مانوس شنیدن نیز همین تعبیر را دارد و گویای این است که دوستی از شما آزردگی دارد.

 

لیلا برایت می گوید:

دیدن تلفن در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که به کسى تلفن مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى احتیاج به کمک دارید. اگر در خواب کسى به شما تلفن کند، به معناى آن است که شما در صدد هستید تا کارى را انجام دهید اما عده‏اى با شما مخالفت مى‏کنند.

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن تلفن در خواب ، نشانه آن است که با بیگانگانی آشنا می شوید که موجب سرگردانی شما خواهند شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند با تلفن صحبت می کند ، نشانه آن است که رقبای حسود فراوانی خواهد داشت ، اما بر تمام آنها پیروز می شوید .

3ـ اگر زنی خواب ببیند به هنگام مکالمة تلفنی ، صدای کسی را که آن سوی خط است به درستی نمی شود ، نشانه آن است که با بدگویی های شریرانة دیگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد .

 

 

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر