1. پارچه را مطابق اندازه هایی که در تصویر می بینید برش بزنید.