جراحی زیبایی بینی
مشاورین کلید
جراحی زیبایی بینی
مشاورین کلید

اهمیت اجرای سیاستها و ضوابط حاکم بر مراتع

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: تبیین سیاستهای اجرایی بخش مراتع و نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری با حداکثر ظرفیت و توان فنی انجام می پذیرد.

اهمیت اجرای سیاستها و ضوابط حاکم بر مراتع

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،سید ابوالفضل ولیئی در خصوص اهمیت اجرای سیاستها و ضوابط حاکم بر مراتع عنوان نمود: تبیین سیاستهای اجرایی بخش مراتع و نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری با حداکثر ظرفیت و توان فنی انجام می پذیرد.
سید ابوالفضل ولیئی افزود: به استناد شیوه نامه فنی و اجرائی بهره‌برداری از مراتع کشور، چناچه دارنده پروانه چرای دام فوت نماید، ظرف مدت دو سال از زمان فوت، همسر و فرزندان متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایر و یا به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند مکلفند صرفاً یک نفر را از بین خود انتخاب تا پروانه به ایشان انتقال یابد.
وی تصریح کرد: باتوجه به ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرائی بهره‌برداری از مراتع کشور در تاریخ 11/5/1399 مرتعدارانی که در سنوات قبل فوت نموده اندحداکثر تا پایان تاریخ 11/5/1401 فرصت دارند نسبت به تعیین نماینده قانونی مرتعدار متوفی اقدام نمایند بدیهی است در صورت عدم اقدام ، پس از انقضای تاریخ مذکور کلیه مجوزهای مرتعداران متوفی باطل می گردد.
سید ابوالفضل ولیئی رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با تاکید بر اینکه کلیه مراتع دارای ممیزی می بایست در قالب طرحهای مرتعداری مصوب احاله مدیریت گردد افزود با توجه به اینکه مدت قرارداد یا دوره اجرایی کتابچه های طرح در برخی از طرح های مرتعداری احاله مدیریت شده در سنوات گذشته به اتمام رسیده است، مجری یا مجریان طرح، ملزم به تهیه و ارائه طرح مرتعداری بازنگری شده بر اساس آخرین شرح خدمات ابلاغی می باشند. همچنین آخرین مهلت پرداخت عوارض چرای دام در مراتع دارای ممیزی و فاقد طرح ، حداکثر پایان سال 1401 بوده و در صورت عدم پرداخت بدهی قانونی و تهیه طرحهای مرتعداری ، حقوق عرفی چرای دام مرتعدار ذینفع باطل می گردد.
گفتنی است استان سمنان دارای 3میلیون و 741هزارهکتار مرتع قابل تعلیف است.

48

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان