جراحی زیبایی بینی
مشاورین کلید
جراحی زیبایی بینی
مشاورین کلید

تعبیر خواب باران از دیدگاه ۱۰ تعبیرگر برجسته

در این مطلب تعبیر خواب باران از دیدگاه ۱۰ تعبیرگر اسلامی و غربی برجسته را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم با توجه به تعابیر ذکر شده بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب باران از دیدگاه 10 تعبیرگر برجسته

تعبیر خواب باران از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی متفاوت است و بیننده رویا می تواند با توجه به جزئیاتی که در عالم رویای خود مشاهده کرده است تفسیر خواب خود را از بین این تعابیر مختلف به راحتی پیدا کند.

تعبیر خواب باران چیست؟

طوفان و تگرگ و برف و سیل از انواع خواب های رایج هستند که ممکن است هر فردی در طول عمر خود آن ها را مشاهده کند. در مطالب قبلی تعبیر خواب تگرگ و تعبیر خواب برف و تعبیر خواب طوفان را مطالعه کردید در ادامه این مطلب با تعبیر خواب باران در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر دیدن باران در عالم رویا

 • بلیط کیش
 • تصفیه آب خانگی

دیدن باران در عالم رویا دارای چه تعابیری می باشد ؟

 • حضرت دانیال 

تفسیر خواب باران بیانگر رحمت و برکت خداوند متعال برای بیننده رویا است.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در عالم رویا باران تند و سیل آسایی را مشاهده کند معنای آن نیکو نیست.
اگر فردی در خواب ببیند که باران به صورت دانه ها و قطره های درشت بر سر و صورت او می خورد بیانگر رخ دادن حادثه ای بد برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که باران با شدت می بارد به صورتی که رهگذران و مردم از ترس آن می گریزند و سرپناهی را برای خود پیدا می کنند نشانه این است که برای آن مردم اتفاق و حادثه ای غیر قابل پیش بینی رخ می دهد.

 • لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب باران بیانگر استفاده و سود برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب باران و آفتاب را با یکدیگر مشاهده کند تحولی خوشایند در زندگی وی اتفاق می افتد.

تعبیر مشاهده باران در عالم رویا

 • اچ میلر 

دیدن باران در عالم رویا بیانگر این است که زندگی بیننده خواب وضع بهتری پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام باریدن باران خورشید نیز در آسمان است بیانگر این می باشد که سرانجام گرفتاری و ناراحتی هایش به پایان می رسند.
معنای خواب باران و خیس شدن در زیر باران بیانگر این است که بیننده رویا از جایی که امیدی به آن ندارد خوشنود خواهد شد.

 • دانیال نبی 

اگر فردی در خواب ببیند که در مکانی باران شدید می بارد و جز آن مکان باران در جایی دیگر نمی بارد بیانگر رنج و بیماری و سختی برای اهالی آن مکان است.
اگر فردی در خواب ببیند که بارانی شدید و تیره می بارد بیانگر این است که بیننده خواب بر اثر بیماری هلاک خواهد شد.

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که باران شدیدی نه به وقت خودش در مکانی می بارد بیانگر این می باشد که بر اهالی آن دیار رنج و بلا می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که با آب باران مسح می کند نشانه این است که از ترس و بیم در امان می ماند.
اگر فردی در خواب ببیند که باران بر سرش می بارد بیانگر این می باشد که به سفر می رود و از آن سفر با سود و منفعت برمی گردد.
اگر فردی در خواب ببیند که باران بر سر مردم مانند طوفان می بارد نشانه این است که در آن مکان مرگ مفاجات بوجود می آید.

تعبیر مشاهده باران در عالم رویا
اگر فردی در خواب ببیند که از هر قطره باران آوازی بلند می شود نشانه این است که بیننده خواب به جاه و عزت می رسد.
تعبیر خواب باران شدید به صورتی که جوی ها پر از آب شوند و زیانی به بیننده خواب نرسد بیانگر این است که پادشاه تعصب می کند و شر او از خودش باز می دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که آب مشابه باران از هوا در مکانی می آید بیانگر این است که عذاب خداوند و بیماری برای اهالی آن دیار نازل می شود.

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام بارش باران در خیابان است نشانه این می باشد که از گردش و تفریح خود لذت می برد و خوشبختی نیز در خانه بیننده خواب را می کوبد.
اگر فردی در خواب ببیند که از دل ابرهای تیره باران به زمین می بارد نشانه این است که خواب بیننده نسبت به انجام وظیفه هایش نا امید و دلسرد می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در شروع بارندگی می کوشد تا زیر سرپناهی برود تا خیس نشود بیانگر این است که خواب بیننده در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایش موفق می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از پنجره ای به قطره های باران نگاه می کند بیانگر این می باشد که بیننده خواب در کسب ثروت پیروز می شود.
تعبیر خواب باران به همراه طوفان بیانگر روبرو شدن خواب بیننده با حوادث تلخ می باشد.
اگر فردی در خواب صدای ضربه های باران بر سقف را بشنود بیانگر این می باشد که از نشاط و شادمانی خانوادگی نهایت لذت را می برد همچنین بیننده رویا در کسب ثروتی اندک موفق و پیروز می شود.

تعبیر دیدن باران در عالم خواب
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام بارندگی آبی زلال از سقف خانه چکه می کند نشانه این است که بیننده رویا در دام لذت نامشروعی می افتد ولی اگر چکه های آب باران گل آلود باشند بیانگر این است که تغییر و تحولاتی در زندگی بیننده خواب ایجاد می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام گوش دادن به صدای باران از ناتمام ماندن وظیفه و مسئولیتی تاسف می خورد بیانگر این می باشد که بیننده خواب از چیزی لذت می برد که باعث زیان رسیدن به دیگران است.
اگر فردی در خواب ببیند که باران بر دیگران می بارد نشانه این است که دوستان بیننده رویا نسبت به وی اعتمادشان را از دست می دهند.
اگر دختری در عالم رویا ببیند که در زیر باران به خیابان می رود و لباس های وی خیس و کثیف می شوند بیانگر این است که با بی احتیاطی که دارد تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای انجام دادن این عمل مورد سوء ظن دوستان و اطرافیان خود قرار می گیرد.
تعبیر خواب باریدن باران بر حیوانات مزرعه بیانگر این است که بیننده رویا از محیط های اجتماعی که در آن ها قرار دارد ناامید و دلسرد می شود.

تعبیر مشاهده باران در خواب از دیدگاه 10 تعبیرگر برجسته

 • دانیال نبی 

اگر فردی در خواب ببیند که باران به صورت آهسته در مکانی می بارد بیانگر رسیدن خیر و منفعت به اهالی آن دیار است.
اگر فردی در خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد نشانه این می باشد که در آن سال یا در آن ماه فراخ و نعمتی زیاد پیدا خواهد شد.

 • امام جعفر صادق 

معنای خواب باران از دیدگاه امام جعفر صادق بر 12 وجه زیر است :

 1. رحمت
 2. برکت
 3. بیماری و رنج
 4. فریاد خواستن
 5. کارزار
 6. بلا
 7. خون ریختن
 8. فتنه
 9. امان یافتن
 10. قحطی
 11. کفر
 12. دروغ

تعبیر مشاهده باران در خواب

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که به همراه ابر رعد و باران شدیدی می بارد نشانه این است که بیم و خطر نفرین مسلمانان و پدر یا مادر برای وی وجود دارد و اگر همراه رعد و باران در عالم رویا بیننده خواب برق هم مشاهده کند عذاب ها و نفرین ها شدیدتر هستند و اگر صاعقه نیز به همراه رعد و برق و باران وجود داشته باشد خطرها و نفرین ها بسیار شدید خواهند بود.

تعبیر خواب باران و رعد و برق

تعبیر رویای باران بی وقت

دیدن باران بی وقت در خواب دارای معنی خوبی نیست؛ مثلا در صورتی که در عالم خواب ببینید که در گرما نزدیک کولر و یا در فضای آزاد مثلا روی پشت بام خوابیده اید و باران می بارد، دیدن این رویا دلالت بر غم دارد و معمولا جنبه عمومی داشته، به خصوص اگر ببینید که باران روی شهر و محله شما می بارد.

اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آبی که داخل گودال زمین جمع شده یا از ناودان می چکد، دست و صورتتان را می شویید، معنی خوبی دارد  و به نشانه نزدیک بودن سعادت و خوشبختی است.

به طور کلی شستن دست و رو و وضو گرفتن با آب باران نیز معنی خوب داشته و به نشانه ایمنی و ها شدن از یاس و نگرانی می باشد. اگر کسی ببیند که با آب باران وضو می گیرد به نشانه آن است که به زیارت حج یا به عتبات عالیات مشرف می شود.

تعبیر رویای رقصیدن زیر باران

رقصیدن در زیر باران نیز دارای تعبیر خوبی است، دیدن این رویا به نشانه شادی و لذت های زندگی بوده و اینکه شما به دیگران کمک می کنید و شادی دیگران برای شما اهمیت دارد.

معنای رویای باران

تعبیر رویای خوابیدن زیر باران

در صورتی که کسی در خواب ببیند در زیر باران با کسی خوابیده است به نشانه آن است که در آینده با مشکلات عاطفی رو به رو خواهد شد.

تعبیر رویای باران با طوفان شدید

در صورتی که در رویای شما باران به همراه طوفان باشد به نشانه خشم و اندوه ناشی از احساسات منفی و دلشکستگی تان می باشد.

تعبیر دیدن باران در عالم رویا به همراه طوفان و رعد و برق شدید نیز به نشانه حادثه ناگوار بوده و اینکه موجب نا امیدی در آینده نزدیک خواهد بود.

این خواب به نشانه خشم سرکوب شده و ضرر های مالی زیاد است دیدن این خواب به نشانه آن است که ذهن آشفته ای دارید، همچنین نشان دهنده درگیری هایی است که در گذشته تجربه کرده اید.

تفسیر خواب باران

در این مطلب با تعبیر خواب باران از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی مجله آرگا بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان