تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب پیغام رساندن

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید کرد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند برای کسی پیغام می فرستد ، نشانه آن است که در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود ، او را از دست می دهد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان