تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب دبهء روغن

محمدبن سیرین گوید:

دبه روغن درخواب، مردی امین بود که مال کسان رادر خیر و شر نفقه کند. اگر بیند دبه روغن داشت یا کسی بدو داد، دلیل که با مردی امین او را صحبت افتد به دوستی و از او خیر یابد، به قدر بزرگی و کوچکی دبه. اگر دبه را چرکین و کهنه بیند، دلیل که از آن مرد شر و مضرت بدو رسد. اگر بیند دبه او ضایع شد از او جدا شود و ترک صحبت او بگوید.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدین دبه به خواب بر نه وجه است.

اول: مرد امین،

دوم: زن.

سوم: خادم.

چهارم: قوام واستواری دین.

پنجم:تندرستی و صلاح دین.

ششم: عمر درازوطولانی.

هفتم: مال و نعمت.

هشتم: خیر و برکت.

نهم: میراث از جهت زنان.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان