تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بز کوهی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد

 

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن بز کوهی در خواب ، نشانه آن است که خواسته های شما از حد معمول ارتقاع می یابد و با تلاش زیاد به خواسته ها و آرزوهای خود خواهید رسید .

 

2ـ اگر دختری خواب ببیند زیر پای بز کوهی خالی می شود و از کوه می افتد ، نشانه آن است که به کسی دل بسته است ، اما او نسبت به آن عشق خطاست .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر