تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بارانی

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند بر تن او بارانی بود و او در خدمت پادشاه بود، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود. اگر بارانی او از جهت جامه بود، دلیل است که او فائده دیدن در دنیا حاصل شود.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بارانی او از پشم بود یا از کتان یااز پنبه و به گونه سبز است، دلیل بر نیکوئی بود اما بارانی زرد، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بارانی کبود بود، دلیل بر گناه و معصیت بود. اگر بارانی سفید بیند، دلیل است بر خیر و منفعت که ازجائی بدو رسد.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :  

خواب یک بارانی : احترام شما بالاتر می رود .

یک بارانی به تن دارید : بزودی خود را در یک موقعیت بالا خواهید دید .

بارانی خود را از تن خارج می کنید : یک خصومت

دیگران بارانی می پوشند : کسانی در انتظارکمک شما هستند .

دیگران بارانی خود را از تن در می آورند : آنها به فلاکت دچار می شوند .

بارانی یک بچه : پول

بارانی یک زن : یک شادی نا خواسته

یک بارانی را به دور می اندازید : مورد آزار قرار میگرید .

یک بارانی را تمیز می کنید : پول نان خوردن شما قطع می شود.

یک بارانی می خرید : مورد احترام بسیار قرار خواهید گرفت .

بارانی می فروشید : علامت پول

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر